SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

RÁMCOVÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
(dále jen „Pravidla“)

 

  1. POŘADATEL- kolektiv autorů Hubnoucího Fitness diáře THBOYB by @michaela_jonas, Michaela Jonášová, Vendula Zajícová a Zuzana Hajna a kolektiv autorů hubnoucího online kurzu HUBNU.ONLINE.

 

  1. SOUTĚŽ

2.1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí, není-li Pořadatelem oznámeno jinak, jakákoli soutěž či motivační projekt, organizovaný a vyhlašovaný Pořadatelem na sociálních sítích s názvy „FACEBOOK“ a „INSTAGRAM“ (FACEBOOK a INSTAGRAM společně dále jen „sociální sítě“ nebo samostatně „sociální síť“) (dále jen „Soutěž“). 

2.2.Soutěž probíhá na příslušné sociální síti a je vždy vyhlášena prostřednictvím příslušného účtu Pořadatele na příslušné sociální síti nebo v členské sekci online kurzu. Doba trvání soutěže je vždy vymezena Pořadatelem v konkrétním příspěvku na sociální síti nebo v členské sekci online kurzu, kterým je Soutěž vyhlášena. 

2.3. Soutěž, která byla vyhlášena Pořadatelem na jedné ze sociálních sítí, se koná buď na příslušné sociální síti, na které byla vyhlášena nebo v členské sekci online kurzu, a do Soutěže se mohou zapojit pouze Soutěžící prostřednictvím účtu na sociální síti, na které byla Soutěž vyhlášena nebo prostřednictvím svých přihlašovacích údajů z online kurzu.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI 

3.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet na příslušné sociální síti nebo zakoupený přístup do členské sekce online kurzu,  a současně nejpozději v den zapojení se do Soutěže způsobem dle Pravidel Soutěže dosáhla věku 15 let, a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“). 

3.2.Soutěžící mladší 18 let se Soutěže může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to jak s jeho účastí v Soutěži, tak s těmito Pravidly, jejími podmínkami, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 7. těchto Pravidel. Výslovný souhlas zákonného zástupce ve výše uvedeném smyslu je v případě výhry Soutěžící povinen doložit písemně. V případě, že tak neučiní, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.

3.3.Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.

3.4 Z účast v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který

I. Jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele, osoby s Pořadatelem propojené ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kteroukoliv jinou osobu podílející se na organizování a pořádání Soutěže.

II. Porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a individualizovaná pravidla Soutěže;

III. Porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob či jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy;

3.5.V případě, že se Soutěže zúčastní osoba uvedená v bodech (I.,II. a III.) tohoto článku Pravidel a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s pravidly Soutěže, cena ji nebude odevzdána.

 

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1.Soutěžící se do Soutěže zapojí způsobem podrobně definovaným v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena nebo v členské sekci online kurzu, kterým může být zejména:

I.označení určeného příspěvku Pořadatele tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“);

II.přidání, resp. nahrání či zaslání obsahu, zejména fotografie či videa, prostřednictvím příspěvku na sociální síti pod určeným příspěvkem Pořadatele či na profilu Pořadatele či na emailovou adresu určenou Pořadatelem.

4.2.Soutěžící se může v rámci jedné vyhlášené Soutěže účastnit pouze jednou a má nárok pouze na jednu výhru. V případě, že se Soutěžící v rozporu s předchozí větou tohoto bodu Pravidel zúčastní Soutěže vícekrát, resp. zejména přidá opakovaně příspěvek s předpokládaným obsahem a podobně, bude konkrétní Soutěžící zapojen do Soutěže pouze na základě nejdříve přidaného, tedy svého prvního příspěvku, kterým se do Soutěže zapojil.

 4.3.V případě, že Soutěžící odstraní anebo zedituje příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil, tak, že zejména změní či upraví jeho obsah za účelem např. opravy své předchozí odpovědi, tipu či výběru, bude z konkrétní Soutěže vyřazen.

4.5.Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel a pravidel Soutěže uvedených v příspěvku Pořadatele na sociální síti nebo v členské sekci online kurzu, kterým je Soutěž vyhlášena, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se je respektovat.

  1. VÝHRA

5.1.Výhra či výhry, které je v rámci Soutěže možné získat, budou uvedeny v aktuální verzi Hubnoucího Fitness diáře THBOYB – by @michaela_jonas nebo na sociální síti Pořadatele nebo v členské sekci online kurzu Hubnu.online.

5.2.Výherce Soutěže bude určen způsobem podrobně definovaným v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena, přičemž výherce může být v návaznosti na způsob zapojení se do Soutěže určen zejména:

I.výběrem Pořadatele (např.: v případě Soutěže založené na přidání fotografie či videa splňujícího kritéria Pořadatele);

II.dle pořadí Soutěžícího (např.: v případě Soutěže s hlasováním sledujících).

III. dle přesnosti odhadu (např.: v případě Soutěže s tipem či odhadem počtu).

5.3.Způsob výběru výherce v jednotlivých Soutěžích je plně na úvaze Pořadatele a Pořadatel jej vždy určí nejpozději v okamžik vyhlášení Soutěže v příspěvku na sociální síti, kterým Soutěž vyhlásil. Způsoby určení výherce uvedené v bodě 5.2. (I.) až (III.) těchto Pravidel slouží pro představu Soutěžících a nepředstavují uzavřený výčet.

5.4. Pořadatel výherce Soutěže vybere a vyhlásí na sociální síti, kterým byla příslušná Soutěž vyhlášena nebo v členské sekci online kurzu, přičemž bude výherce vyzván ke kontaktování Pořadatele prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti nebo prosřednictvím emailové komunikace.

5.5.Výherce Soutěže je povinen kontaktovat Pořadatele privátní zprávou na příslušné sociální síti nebo emailové adrese na základě výzvy dle bodu 5.5. těchto Pravidel nejpozději do 5-ti kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce Soutěže dle bodu 5.5. těchto Pravidel, o čemž bude ve výzvě informován. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli.

5.6.Výhru předá Pořadatel výherci Soutěže v termínu, na kterém se vzájemně domluví prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti zaslané Pořadateli nebo příslušné e-mailové adrese a současně sdělil Pořadateli informace rozhodné pro předání výhry výherci, jako doručovací adresu případně emailovou adresu, soutěžící mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce dle bodu 3.2. těchto Pravidel atp.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění na sociální síti Pořadatele nebo prostřednictvím emailové adresy Soutěžícím.

6.2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále využívat obsah příspěvku, kterým se konkrétní Soutěžící do Soutěže zapojil, včetně veškerého sdíleného obsahu poskytnutého Soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v Soutěži. Konkrétně je pořadatel oprávněn využívat zejména k propagačním a marketingovým účelům sdělená textová vyjádření, včetně poskytnutých fotografií a videí.

6.3.Pořadatel soutěže je oprávněn dále využívat pořízené fotografie a videa z předání výher a je oprávněn je nadále využívat.

6.4. Soutěžící dává, zapojením se do soutěže, souhlas k vymezenému použití, bezplatnou licenci.

6.5. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.

6.6.Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže. 

6.7. O případných námitkách či reklamacích Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel.

6.8.Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži a v případě nesrovnalostí s konečnou platností posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou.

6.9.Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže či v případech uvedených v bodech 3.3. a 3.4. těchto Pravidel, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by mohla vyloučením Soutěžícímu případně vzniknout. 

6.10.Pořadatel je oprávněn dále vyřadit ze Soutěže Soutěžícího, jehož příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil:

I.neodpovídá zadanému tématu Soutěže;

II.obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy anebo obecně závaznými právními předpisy;

III.je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele nebo osob s Pořadatelem propojených ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kterýchkoliv jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání Soutěže;

IV.v rozporu s těmito Pravidly.

6.11. Námitky proti průběhu Soutěže jsou Soutěžící oprávněni zaslat písemně na adresu sídla Pořadatele, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení příslušné Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám se nepřihlíží. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

6.12. Pořadatel není oprávněn při realizaci Soutěže využívat osobní timeline Soutěžících ani spojení s jejich přáteli na příslušné sociální síti.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.

7.2. Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel je dále oprávněn využívat obsah příspěvku, včetně případně sdílených fotografií a videí, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, a to rovněž k propagačním a marketingovým účelům, vždy pod podmínkou, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.

7.3. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné.

7.4. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace Soutěže a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

7.5. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně jejich přezdívku na sociální síti, odkaz na jejich účet na sociální síti a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu, případně též sdílenou fotografii či video.

7.6. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:

odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a

vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany; a

na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a

na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a

na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a

na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů;

na přenositelnost, tedy právo požadovat, aby Pořadatel osobní údaje, které zpracovává, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvede Soutěžící ve své žádosti; a

podat stížnost u dozorového orgánu týkající se nezákonného zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: [thboyb@gmail.com, hubnu.online@momenteeczech.com].

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální sítí FACEBOOK ani INSTAGRAM, a provozovatelé těchto sociálních sítí za Soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.

8.2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd či Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální sítě.

8.3.Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, právně vymahatelná.

8.4. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli Soutěže.

8.5. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na příslušné sociální síti, případně též na webových stránkách Pořadatele.

8.6.Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů souvisejících s účastí Soutěžících v Soutěží jsou příslušné soudy České republiky.

8.7.Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

V Praze dne 1.1. 2019

 

Zpět do obchodu